Nye forsikringsbetingelser gældende fra 1. januar 2023

1. januar 2023 træder der nye forsikringsbetingelser i kraft. De nye for­sikrings­betingelser indeholder primært forbedringer og præciseringer, men der er også enkelte skærpelser.

Hvorfor ændres forsikringsbetingelserne?

FG bestræber sig på løbende at justere forsikringsbetingelserne ved visse kritiske sygdomme, så de afspejler den medicinske udvikling, og så det samlede dækningsomfang ligger på et ensartet niveau. Formålet med justeringerne er således, at nye alvorlige sygdomme indføjes, mens sygdomme, der ikke længere er alvorlige, udgår. En sygdom kan fx være mindre alvorlig på grund af nye behandlingsmetoder, eller fordi den er i et forstadie eller i en fredsommelig fase.

FG følger derfor den medicinske udvikling for de dækkede sygdomme og vurderer, om listen over dækkede diagnoser skal tilpasses. Vurderingen sker i samarbejde med FGs lægekonsulenter og Videncenter for Helbred & Forsikring.  

Den medicinske udvikling har betydet, at betingelserne for udbetaling ved ”Blodprop i hjertet (hjerteinfarkt)” er skærpet. Hjerteinfarkt er klassificeret i 5 forskellige typer, hvor kun type 1 hjerteinfarkt er forårsaget af en blodprop i hjertets kranspulsårer. Type 2-5 hjer­te­in­farkt skyldes anden underliggende sygdom, som hjerterytmeforstyrrelser, blodmangel, dår­lig vejrtrækning mv. Skærpelsen betyder, at kun forsikrede med alvorlige tilfælde af hjerteinfarkt vil modtage ud­beta­ling.

Under hensyn til den nævnte skærpelse udvides dæknings­omfanget for to sygdomme, og en ny sygdom dækkes. Se ”Forsikringsbetingelser ved visse kri­tiske sygdomme – voksne”.

I forsikringsbetingelser for visse kritiske sygdomme til børn udvides dækningsomfanget med to nye sygdomme; ”Cerebral parese” og ”Svære epi­lep­­si-syndromer”.

Du kan læse nærmere om ændringerne nedenfor.

De væsentligste ændringer er:

Forsikringsbetingelser ved visse kritiske sygdomme – voksne

Bedre dækning

Diagnosen ”Indoperation af ICD-enhed (hjertestøder)” udvides, så der udbetales ved indoperation af ICD-enhed som primær profylakse for tre specifikke alvorlige hjertesyg­dom­me; Sarkoidose med hjerteinvolvering, hypertrofisk kardiomyopati, og langt QT-syndrom. I dag dækkes udelukkende indoperation af ICD-enhed som sekundær profylakse, fx efter et hjer­testop.

Diagnosen ”Kronisk hjertesvigt” udvides, så der udbetales uden indoperation af ICD/CRT-en­hed for diagnosen; Amyloidose med hjerteinvolvering. I dag dækkes udelukkende kronisk hjer­tesvigt, hvor der er indopereret ICD/CRT-enhed. 

Ny diagnose

Derudover dækkes en ny diagnose; ”Idiopatisk pulmonal arterial hypertension (IPAH1)”, som er en alvorlig lungelidelse, karakteriseret ved højt blodtryk i lungernes blodkar.

Skærpelser

For diagnosen ”Blodprop i hjertet (hjerteinfarkt)” indføres der krav om, at blodproppen skal have medført tab af funktionsdygtigt hjertemuskelvæv, så hjertets pumpefunktion er nedsat til en LVEF på 50 % eller derunder. Et hjerte med normal pumpefunktion har en LVEF på 50-70 %.

På lige fod med de øvrige hjertediagnoser udelukkes muligheden for udbetaling for diagnosen ”Hjerteklapkirurgi”, hvis der tidligere er sket udbetaling for en hjertediagnose.

Forsikringsbetingelser ved visse kritiske sygdomme – børn

Nye diagnoser

Forsikringsbetingelserne udvides med to nye diagnoser ”Cerebral parese” og ”Svære epi­lep­­sisyndromer”.

Diagnosen ”Cerebral parese” dækker i sværhedsgraderne GMFCS-niveau III-IV, hvor bar­net har svære funktionsnedsættelser og behov for rollator, rullestol mv.

Diagnosen ”Svære epilepsisyndromer” dækker følgende svære epilepsisyndromer, som har en øget eller høj dødelighed i barndommen; Lennox-Gastaut syndrom (LGS), West syndrom (in­fantile spasmer), Ohtahara syndrom, Dravet syndrom og ondartet myoklon atonisk epi­lep­si.

Forsikringsbetingelser for Gruppelivsforsikring

Bedre dækning

”Udbetaling af Invalidesum” udvides, så invalidesummen udbetales, hvis forsikrede som følge af livstruende- og uhelbredelig sygdom er i terminalfasen, og ofte er erhvervsevnen i denne fa­se ophørt. Udvidelsen betyder, at meget syge personer ikke skal have afklaret erhvervsevnen gennem et kommunalt forløb inden invalidesummen udbetales.                                                       

Præmiebetaling og præmieopkrævning, når FG opkræver præmie direkte hos forsikrede via Betalingsservice

Tilbagebetaling af præmie

Udbetales invalidesummen, tilbagebetaler FG præmie for den periode, der er betalt ud over erstatningsdatoen. Det samme gør sig gældende for betalt præmie ud over dødsdagen.

Skærpelse

Der opkræves gebyr i forbindelse med betalingspåmindelse, samt hvis forsikrede ikke har en aktiv Betalingsserviceaftale på opkrævningstidspunktet, så opkrævning af præmien sker via indbetalings-kort (FI-kort). Med indførelse af gebyr følger FG praksis i branchen

Forsikringsbetingelser for Fortsættelsesforsikring

Bedre dækning

”Udbetaling af Invalidesum” udvides, så der kan ske udbetaling af invalidesum ved ressourceforløb og førtids- eller seniorpension, hvis gruppelivsaftalen, der berettiger til fortsættelsesforsikring, havde denne udbetalingsbestemmelse.

Derudover udbetales invalidesummen, hvis forsikrede er i terminalfasen, tilsvarende be­stem­melsen i ”Forsikringsbetingelser for Gruppelivsforsikring”.

Skærpelse

Der opkræves gebyr svarende til bestemmelsen i ”Forsikringsbetingelser for Grup­pe­livsfor­sikring”.

Derudover er der foretaget præciseringer, bl.a. er det præciseret, at fort­sættelses­for­sikring­en bortfalder, hvis forsikrede på grund af præmiefri dæk­ning genindtræder i den gruppelivs­af­tale, som har givet adgang til fortsættelses­for­sik­ring.

De nye forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelserne gældende fra 1. januar 2023, kan du se her.

Hvis du har spørgsmål til ændringerne, er du velkommen til at kontakte skadeafd@fg.dk.

;