Ophør af forsikringsdækning

Din forsikringsdækning kan ophøre af forskellige grunde – f.eks. hvis du fratræder din stilling, opsiger et kundeforhold, melder dig ud af en forening, går på orlov eller opnår en bestemt alder.

Fratrædelse, opsigelse af kundeforhold og udmelding

Afhængig af om du har din gruppelivsforsikring via en arbejdsgiver, et kundeforhold eller et medlemskab af en forening, ophører din dækning som regel, hvis du fratræder din stilling, opsiger dit kundeforhold eller udmelder dig af foreningen. I nogle tilfælde ophører dækningen også i forbindelse med orlov.

Hvis din forsikring ophører af ovenstående grunde, kan du have mulighed for at oprette en fortsættelses­forsikring i FG. Da præmien opgøres individuelt, er fortsættelses­forsikringen dog dyrere end gruppelivs­forsikringen.

Fortsættelsesforsikring

Hvis din forsikring ophører af ovenstående grunde, kan du have mulighed for at oprette en fortsættelses­forsikring i FG. Fortsættelsesforsikringen skal oprettes senest 6 måneder efter, at din gruppelivsforsikring er ophørt. Efter 6 måneder kan du ikke længere få fortsættelses-forsikring.

Du skal være særlig opmærksom på, at der gælder en karensperiode på 3 måneder, før fortsættelsesforsikringen træder i kraft, med mindre du før fratrædelsen skriftligt søger om fortsættelsesforsikring. Karensperioden starter den dag, hvor vi modtager din skriftlige accept af fortsættelsesforsikringen. Der er ikke dækning i karensperioden, og fortsættelsesforsikring kan ikke oprettes med tilbagevirkende kraft.

Forsikringsbetingelser for Fortsættelsesforsikring gælder, uanset de betingelser, som var gældende for den gruppelivsforsikring, der giver ret til fortsættelsesforsikring. Læs mere i Forsikringsbetingelser for Fortsættelsesforsikring og Generel information.  

Præmien for fortsættelsesforsikringen

Fortsættelsesforsikringen er en individuel forsikring, og præmien vil derfor være en del højere end gruppelivspræmien. Fortsættelsesforsikringen er primært et tilbud til dig, som på grund af helbredsmæssige problemer ikke kan blive optaget på normale antagelsesvilkår i et livsforsikringsselskab, hvor præmien normalt vil være billigere.

Præmien betales via Betalingsservice eller indbetalingskort (FI-kort) og opkræves kvartalsvist. For betaling med indbetalingskort opkræves et gebyr.

Sygdom

Hvis du fratræder din stilling på grund af sygdom, kan du måske få præmiefri dækning. Det betyder, at du kan fortsætte forsikringen i op til tre år uden at betale præmie. Du skal søge om præmiefri dækning senest 6 måneder efter, at din gruppelivsforsikring er ophørt. Efter 6 måneder kan du ikke længere få præmiefri dækning.

Alder

De fleste gruppelivsforsikringer ophører automatisk, når du når en bestemt alder. I din forsikringsoversigt, kan du læse, hvornår din forsikring ophører på grund af alder.

Spørgsmål og svar

Fortsættelsesforsikring er primært et tilbud til dig, hvis du på grund af helbredsmæssige problemer, ikke kan opnå optagelse på normale antagelsesvilkår i et livsforsikringsselskab.

Fortsættelsesforsikring er en individuel forsikring, og præmien vil derfor være en del højere end gruppelivspræmien.

Bliver du ansat i et andet job, hvor du bliver omfattet af en ny gruppelivsforsikring, eller kan du afgive tilfredsstillende helbredsoplysninger i et livsforsikringsselskab vil præmien være billigere.

Hvis du træder ud af en gruppe­livs­for­sik­rin­g, inden forsikringen automatisk ophører på grund af alder, har du som udgangspunkt mu­lig­hed for at fort­sæt­te dine for­sik­rings­dæk­nin­ger og -­sum­mer. Ægte­fælle­dæk­ning, in­va­lide­rente, børne­rente og dæk­ning ved visse kri­tis­ke syg­dom­me hos børn kan dog ikke fortsættes.

Hvis du ønsker at oprette en fortsættelsesforsikring, skal du inden 6 måneder efter din udtrædelse af gruppelivsforsikringen give FG skriftlig besked. Opretter du ikke fort­sæt­tel­ses­for­sik­rin­gen i umid­del­bar for­læng­else af grup­pe­livs­for­sik­rin­gens ophør, træder fort­sæt­tel­ses­for­sik­rin­gen først i kraft tre må­ne­der efter, at FG har an­ta­get fortsættelsesfor­sik­rin­gen.

Fort­sæt­tel­ses­for­sik­rin­gen oprettes i FG, og du skal ikke give helbreds­oplysninger.

Læs mere om fortsættelsesforsikring her:

Generel information

Forsikringsbetingelser for Fortsættelsesforsikring

Det er normalt en betingelse, at din er­hvervs­evne er nedsat med mindst 2/3 - i sær­lige til­fæl­de er betingelsen dog kun en nedsættelse på 50 procent. Du kan læse mere om betingelserne i din for­sik­rings­over­sigt.

Du finder udvalgte forsikringsoversigter her. Er din gruppelivsforsikring ikke nævnt på listen, er du velkommen til at kontakte FG.

For at søge om præmie­fri dækning, skal du udfylde et ansøg­nings­ske­ma, som din ar­bejds­gi­ver skal un­der­skri­ve og sende til FG.

Fortsættelsesforsikring

Læs om muligheder og betingelser for fort­sæt­tel­ses­for­sik­ringer.

Generel information Forsikringsbetingelser

Præmiefri dækning

Hent skema til ansøgning om præmiefri dækning.

Præmiefri dækning

Forsikringsoversigter

Se konkrete regler vedr. ophør af netop din gruppelivsforsikring i din forsikringsoversigt.

Forsikringsoversigter